Czarna zgnilizna korzeni tytoniu

Ta choroba grzybowa poraża tytoń zarówno w inspektach, gdzie szkody są zawsze największe, jak i na plantacjach. Porażone korzenie brunatnieją i gniją, wskutek czego rośliny są zahamowane we wzroście, żółkną, a często stopniowo zamierają. Im silniejsze jest porażenie korzeni, tym słabszy jest wzrost roślin i bardziej opóźnia się kwitnienie. Czarna zgnilizna korzeni tytoniu obniża znacznie plon liści (nawet o 50—70*/«) oraz pogarsza jakość surowca.
Zapobieganie i zwalczanie
Największe znaczenie ma uzyskanie zdrowej rozsady. W tym celu nasiona wysiewa się w ziemię inspektową odkażoną termicznie (przez parowanie lub prażenie) lub chemicznie za pomocą 2,5-pro- centowego roztworu Formaliny technicznej 40 (0,5 1 Formaliny technicznej 40 w 19,5 1 wody). Na 1 m2 gleby zużywa się 10—-15 1, na 1 m3 ziemi —■ 20—30 1 roztworu formaliny. Zwilżoną ziemię pozostawia się pod przykryciem przez 2—3 dni, a następnie wietrzy przez 10—14 dni. Najlepiej zabieg przeprowadzić w temperaturze 14—15°C. Rozsadę przed wysadzeniem w pole należy dokładnie przejrzeć i sadzić tylko rośliny zdrowe. Stosować zmianowanie, uprawiając tytoń po zbożach i kukurydzy. Uprawiać odmiany odporne na czarną zgniliznę korzeni.

Tytoń do papierosów trudny w uprawie bo?

Jest to jedna z najgroźniejszych chorób grzybowych tytoniu. Poraża tytoń we wszystkich fazach rozwoju: rozsadę w inspekcie oraz rośliny na plantacji. Na liściach młodych roślin pojawiają się początkowo dość liczne, żółte, rozmyte plamy, które obejmują szybko całą blaszkę liściową, W warunkach wysokiej wilgotności na dolnej stronie porażonych liści pojawia się niebieskoszary, delikatny nalot. Choroba szybko opanowuje wszystkie rośliny w oknie inspektowym. Więdną one, ich liście przylegają do powierzchni ziemi i gniją. Na starszych roślinach porażeniu ulegają najpierw liście dolne i stopniowo coraz młodsze. Początkowo na liściach widoczne są liczne, nieregularne, najpierw żółtozielone plamy, później brunatniejące wskutek zamierania tkanki. Plamy zlewają się często i obejmują całą blaszkę liściową. Na dolnej stronie liści tworzy się niebieskoszary nalot, który w miarę rozwoju choroby staje się wojłokowaty i prawie zupełnie szary. Mączniak rzekomy poraża najsilniej najmłodsze liście pędów bocznych. Przy dużym nasileniu choroby liście ulegają całkowitej nekrozie, stają się per- gaminowate, kruche i nie przedstawiają żadnej wartości jako surowiec. Porażeniu mogą ulec również torebki nasienne tytoniu. Zapobieganie i zwalczanie. Należy wysiewać nasiona pochodzące ze zdrowej plantacji i odkażone. Ziemię inspektową do produkcji rozsady tytoniu należy bezwzględnie odkażać (patrz zwalczanie czarnej zgnilizny korzeni tytoniu). Do opryskiwania roślin w inspektach i na plantacjach zalecane są: Cynkotox (400 g/100 1 wody) lub Dithane M-45 (200 g/100 1 wody). Rozsadę w inspektach należy opryskiwać co 4 dni od pełni wschodów, a rośliny na plantacji — co 7—10 dni, począwszy od zaobserwowania pierwszych objawów porażenia.

Szara pleśń na słoneczniku

Ta choroba grzybowa uchodzi w naszych warunkach za jedną z groźniejszych dla słonecznika. Na porażonych częściach roślin powstają brunatne plamy. Na łodygach mają one kształt podłużny i przechodzą w żółte smugi. Plamy pokrywają się szarym, puszystym nalotem. Jeżeli zakażeniu ulegną siewki lub młode rośliny, następuje szybki rozkład u gnicie tkanek łodygi. Silnie porażone siewki szybko giną. Przy silnym porażeniu łodygi część rośliny powyżej miejsca zakażenia więdnie i załamuje się. Szczególnie nie-bezpieczne jest porażenie dojrzewających owocostanów {koszyczków) słonecznika wraz z nasionami. Na porażonych koszyczkach pojawiają się, najczęściej w środku, a niekiedy na całej powierzchni, gnilne, ciemnobrunatne plamy, pokryte puszystym, szarym nalotem. Przy silnym porażeniu roślina nie wykształca nasion. Nasiona pochodzące z porażonych koszyczków są złej jakości i przenoszą chorobę na rok następny. Wilgotne, deszczowe lato sprzyja silnemu porażeniu roślin.
Zapobieganie i zwalczanie
Po zbiorze należy starannie usuwać i niszczyć wszystkie resztki roślinne, na których zimuje grzyb, i stosować głęboką orkę przed- zimową. Ustalić zmianowanie wykluczające uprawę po sobie roślin, które są silnie porażane przez szarą pleśń (np. rącznik, konopie, len, mak, rośliny warzywne, truskawka). Materiał siewny powinien pochodzić ze zdrowych plantacji słonecznika. Zbytnie zagęszczenie roślin i zachwaszczenie sprzyjają silnemu rozwojowi szarej pleśni. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby w okresie wegetacji, należy pojedyncze chore rośliny usuwać (zakopywać lub palić). Cenne plantacje nasienne zaleca się opryskiwać Miedzianem 50 (3,2 kg/ha) w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby i powtórzyć zabieg po 10—14 dniach.

Zgnilizna twardzikowa na słoneczniku

Ta choroba grzybowa występuje na słoneczniku we wszystkich fazach jego rozwoju. Część podliścieniowa siewek ulega zgniliźnie, co prowadzi do ich zamarcia. U roślin nieco starszych dolna część łodyg i korzenie brunatnieją i pokrywają się watowatym nalotem zawierającym czarne grudki — sklerocja grzyba. Rośliny więdną i zasychają. Często na roślinach starszych obserwuje się porażenie środkowej części łodygi. Porażone tkanki brunatnieją, a łodygi łamią się i pękają. W fazie dojrzewania słonecznika występuje najbardziej rozpowszechniona i szkodliwa postać choroby — zgnilizna kwiatostanów. Objawy porażenia widoczne są początkowo u nasady kwiatostanów w postaci zbrunatnienia tkanek. Stopniowo brunatnieje cały kwiatostan, pokrywając się watowatym nalotem. Zniszczeniu ulegają również nasiona słonecznika. Niekiedy porażenie jest tak silne, że z kwiatostanu pozostają tylko wiązki naczyniowe w postaci grubych sznurów. Obniżka plonu może sięgać 20—30%.
Zapobieganie i zwalczanie
Należy siać nasiona pochodzące ze zdrowych plantacji słonecznika i starannie oczyszczone. Po zbiorach należy usuwać z pola wszystkie resztki roślin i przed zimą wykonać głęboką orkę. W przypadku większego nasilenia choroby należy bezwzględnie na danym polu zaniechać uprawy słonecznika i innych roślin porażonych przez zgniliznę twardzikową (np. fasoli, tytoniu, pomidora, ogórka, konopi, kminku, warzyw korzeniowych) na co najmniej 3 lata. Najlepiej pole takie przeznaczyć pod uprawę zbóż lub traw.

Chowacz makówkowiec

Chrząszcz, długości około 4 mm, z długim ryjkiem, czarny, pokryty szarymi łuskami. Można go odróżnić od innych ryjkowców po prostokątnej, białej plamce u nasady pokryw. Beznogie larwy barwy białej mają brązową głowę. Chrząszcze zimują w glebie. Przelatują na mak w okresie jego kwitnienia i odżywiają się tkanką liści i łodygi. Samice składają jaja do wnętrza młodych makówek. Składanie jaj może się odbywać tylko w temperaturze 20— —25°C. Larwy żerują na nasionach, a po zakończeniu rozwoju wygryzają otwór w makówce i wypadają na ziemię. Przepoczwarczają się w glebie. Obecność larw w makówce można łatwo stwierdzić, gdyż z otworu ‚wygryzionego przez samicę wypływa biały sok
który na powietrzu czernieje, tworząc wyraźną plamkę średnicy około 3 mm. Na skutek żerowania larw nie tylko zniszczeniu ulegają nasiona maku, ale także pleśnieje wnętrze makówki i kiełkują w niej zdrowe nasiona. Stwierdzono, że 7 larw w jednej makówce niszczy ją całkowicie. Ponadto otwory wygryzione przez samice umożliwiają złożenie jaj przez samice pryszczarka maków- kowiaka, którego larwy również żerują wewnątrz makówek.
Zapobieganie i zwalczanie
Najbardziej skuteczny jest zabieg chemiczny wykonany w okresie, gdy chrząszcze znajdują się na roślinach, ale jeszcze nie składają jaj. Zaleca się te same preparaty, które stosuje się w ochronie rzepaku przed chowaczem podobnikiem.

Pawężniczek makowy

Owad dorosły jest błonkówką długości 3—3,5 hm, o czarnym tułowiu i brunatnym odwłoku. Larwa, długości 3—4 mm, ma barwę żółtobiałą. Dorosłe owady pojawiają się w końcu czerwca i w lipcu. Samice składają jaja do tkanek łodygi. Miejsca nakłuć są widoczne w postaci brunatnofioletowych plamek. Wyległe larwy wgryzają się do rdzenia łodygi, gdzie drążą chodniki długości 3—4 cm. Chodniki są widoczne na zewnątrz jako wydłużone plamki lub kreski żółte, brunatne lub fioletowe. Wskutek odcięcia dopływu wody makówki żółkną, mają zbrunatniałe przedwcześnie nasiona i zasychają. Zimują poczwarki w rozetkach łodyg. Pawężniczek od niedawna występuje na maku, toteż jego biologia nie jest dokładnie poznana, a badania naukowe w tym kierunku trwają. 
Zapobieganie i zwalczanie
Zabiegi chemiczne nie są zalecane. Należy przede wszystkim zniszczyć resztki roślin po zbiorze maku oraz wykonać głęboką orkę przedzimową.

Tuszel makowiec

Jest to chrząszcz z długim ryjkiem, podobny do chowaczy występujących na rzepakach, długości około 3,5 mm, barwy czarnej, z dwiema jasnymi plamkami u nasady i na końcu szarobrunatnych pokryw. Larwy są beznogie, jasnożółte, z ciemną głową. Chrząszcze zjadają młodą tkankę liści i łodyg. Groźniejsze są jednak larwy, które wygryzają głębokie rany w głównym korzeniu maku. Jedna larwa może zniszczyć młodą roślinę. Zahamowanie wzrostu roślin starszych mogą spowodować 3 larwy, a 5 larw powoduje już więdnięcie roślin. Silne uszkodzenie korzenia w pobliżu szyjki jest najczęściej przyczyną łamania się roślin. Zimują chrząszcze, które wczesną wiosną pojawiają się na maku. Samice składają jaja do gleby, a wylęgłe larwy żerują na korzeniach. Larwy przepoczwar- czają się na początku lipca, w sierpniu zaś pojawiają się chrząszcze, które po krótkim żerowaniu zapadają w sen zimowy.
Zapobieganie i zwalczanie
Należy stosować prawidłową agrotechnikę (wybór odpowiedniego miejsca pod plantację, właściwa rozstawa roślin). Po stwierdzeniu obecności chrząszczy tuszela makowca lub uszkodzeń na młodych roślinach należy opylić rośliny Gamakaibatoxem pyli- stym (25 kg/ha) lub Basudinem 25 EC (1 1/ha).

Mączniak rzekomy maku

Jest to jedna z najgroźniejszych chorób grzybowych maku. W latach wilgotnych i umiarkowanie ciepłych może wystąpić w postaci ostrej epidemii, obniżając plon o 50—100%. Siewki zakażone w fazie liścieni często giną. Siewki, które wyrosły z porażonych nasion, mają opanowany przez chorobę wierzchołek wzrostu, a wyrastające liście ulegają stopniowemu porażeniu, żółkną i obumierają. Niektóre siewki rozwijają się początkowo normalnie, później jednak rośliny są wypłonione, mają pędy zniekształcone i pokryte na całej długości szarym, wojłokowatym nalotem. Liście na tych pędach są zgrubiałe, jaśniejsze od normalnych, pokryte od dołu szarofioletowym nalotem. Porażone rośliny nie zawiązują kwiatów, a jeżeli kwitną, to dają makówki niedorozwinięte i zniekształcone, nasiona są zdrobniałe i niezdolne do kiełkowania. W przypadku zakażenia miejscowego w okresie wegetacji na liściach starszych roślin maku pojawiają się żółtawe, później brunatne plamy, ograniczone nerwami liścia. Na dolnej stronie liści występuje w miejscu plam szarofioletowy, dość obfity nalot. Porażone liście szybko zamierają i zasychają. Również makówki mogą być porażone w ten sposób, a grzybnia przerasta do komór nasiennych i nasion.

Czarna zgorzel maku

Mak porażany jest przez tę chorobę grzybową we wszystkich fazach rozwoju. W razie silnego porażenia obniżka plonu nasion może sięgać 50—70%. Objawem porażenia wschodów jest przewężenie, ciemnienie i zasychanie szyjki korzeniowej, co powoduje przewracanie się i zamieranie roślin. Na porażonym maku w fazie rozetki obserwuje się najpierw żółknięcie liści, następnie wzdłuż głównego i bocznych nerwów pojawiają się kanciaste, brunatnofio-letowe plamy ograniczone nerwami, korzenie brunatnieją. W większości przypadków rośliny przedwcześnie zamierają. Liście starszych roślin (w fazie wykształcania łodygi, kwitnienia i późniejszych) żółkną i pokrywają się nieregularnymi, brunatnofioletowymi plamami ograniczonymi unerwieniem. Plamy na łodygach są ciemniejsze, nieco wgłębione i mogą przybierać postać smug. Obserwuje się także zbrunatnienie korzeni i poczernienie przy korzeniowej części łodygi oraz zniekształcenie i pociemnienie pąków kwiatowych, które się nie rozwijają, oraz makówek. Często spotykana jest również czarna plamistość makówek. Silnie porażone rośliny nie wykształcają nasion, a nasiona roślin, słabiej porażonych są porażone przez grzyb.
Zapobieganie i zwalczanie
Należy wysiewać nasiona pochodzące ze zdrowej plantacji i zaprawione Zaprawą nasienną T (6 g/kg nasion), Dithane M-45 (3 g/kg) lub Zaprawą nasienną T zawiesinową (4 g/kg). Zaleca się stosować co najmniej 3-letnią przerwę w uprawie maku na tym samym polu i niszczyć resztki roślin po zbiorze. Mak wsiewany w inną roślinę jest mniej porażany od uprawianego w czystym siewie.

Wciornastek lnowiec

Owad dorosły ma 2 mm długości, barwę brunatną do czarnej, wąskie skrzydła otoczone długą strzępiną. Larwy różnią się od owadów dorosłych brakiem skrzydeł i białożółtą barwą. Szkody wyrządzają zarówno owady dorosłe, jak i larwy, nakłuwając rośliny i wysysając z nich soki. :Zaatakowane rośliny źle rosną, końce ich pędów zginają się i skręcają, pączki kwiatowe opadają lub kwitnienie jest słabe. Przy dużej liczebności szkodnika więdnie naj-pierw wierzchołek, a następnie cała roślina. Zimują owady dorosłe w glebie na głębokości 20 cm, na polu, na którym rósł len. Samice składają jaja do tkanki wierzchołka rośliny, u nasady liści i pączków kwiatowych lnu. Rozwój larw trwa około 3 tygodni. Całkowity
i 21 rozwój owada do pełnej dojrzałości trwa 6 tygodni. Mogą rozwinąć się dwa pokolenia rocznie. Wciornastek jest groźnym szkodnikiem przede wszystkim w zachodnich rejonach kraju. Plon włókna może zmniejszyć się o 40%, plon nasion o 30%.
Zapobieganie i zwalczanie
Nowych plantacji nie należy zakładać w pobliżu pól ubiegłorocznych, skąd mógłby nalecieć wciornastek. Po zauważeniu pierwszych szkodników lub uszkodzeń na lnie opryskuje się plantacje jednym z następujących preparatów: Anthio (2 1/ha), Bi 58 EC (0,6 1/ha), Nuvacron 40 (0,6 1/ha), Nexion EC 40 (0,3 1/ha), Owadofos płynny 50 (0,9 1/ha), Metation E 50 (0,9 1/ha), Protopox M płynny (3—4 1/ha) lub Sadofos płynny 30 (2,4 1/ha) albo opyla Owadofosem pylistym 5 (20 kg/ha), pamiętając, że nie wolno opylać roślin wil-gotnych. W razie potrzeby zabieg powtarza się po 10—14 dniach.