Category Archives: Choroby buraka

Chowacz makówkowiec

Chrząszcz, długości około 4 mm, z długim ryjkiem, czarny, pokryty szarymi łuskami. Można go odróżnić od innych ryjkowców po prostokątnej, białej plamce u nasady pokryw. Beznogie larwy barwy białej mają brązową głowę. Chrząszcze zimują w glebie. Przelatują na mak w okresie jego kwitnienia i odżywiają się tkanką liści i łodygi. Samice składają jaja do wnętrza młodych makówek. Składanie jaj może się odbywać tylko w temperaturze 20— —25°C. Larwy żerują na nasionach, a po zakończeniu rozwoju wygryzają otwór w makówce i wypadają na ziemię. Przepoczwarczają się w glebie. Obecność larw w makówce można łatwo stwierdzić, gdyż z otworu ‚wygryzionego przez samicę wypływa biały sok
który na powietrzu czernieje, tworząc wyraźną plamkę średnicy około 3 mm. Na skutek żerowania larw nie tylko zniszczeniu ulegają nasiona maku, ale także pleśnieje wnętrze makówki i kiełkują w niej zdrowe nasiona. Stwierdzono, że 7 larw w jednej makówce niszczy ją całkowicie. Ponadto otwory wygryzione przez samice umożliwiają złożenie jaj przez samice pryszczarka maków- kowiaka, którego larwy również żerują wewnątrz makówek.
Zapobieganie i zwalczanie
Najbardziej skuteczny jest zabieg chemiczny wykonany w okresie, gdy chrząszcze znajdują się na roślinach, ale jeszcze nie składają jaj. Zaleca się te same preparaty, które stosuje się w ochronie rzepaku przed chowaczem podobnikiem.

Pawężniczek makowy

Owad dorosły jest błonkówką długości 3—3,5 hm, o czarnym tułowiu i brunatnym odwłoku. Larwa, długości 3—4 mm, ma barwę żółtobiałą. Dorosłe owady pojawiają się w końcu czerwca i w lipcu. Samice składają jaja do tkanek łodygi. Miejsca nakłuć są widoczne w postaci brunatnofioletowych plamek. Wyległe larwy wgryzają się do rdzenia łodygi, gdzie drążą chodniki długości 3—4 cm. Chodniki są widoczne na zewnątrz jako wydłużone plamki lub kreski żółte, brunatne lub fioletowe. Wskutek odcięcia dopływu wody makówki żółkną, mają zbrunatniałe przedwcześnie nasiona i zasychają. Zimują poczwarki w rozetkach łodyg. Pawężniczek od niedawna występuje na maku, toteż jego biologia nie jest dokładnie poznana, a badania naukowe w tym kierunku trwają. 
Zapobieganie i zwalczanie
Zabiegi chemiczne nie są zalecane. Należy przede wszystkim zniszczyć resztki roślin po zbiorze maku oraz wykonać głęboką orkę przedzimową.

Pchełka burakowa

Pchełka burakowa należy do tej samej rodziny co pchełka rzepakowa, lnowa i inne. Chrząszcz, długości 1,5—2 mm, jest czarny z brązowym lub zielonym połyskiem. Zimują owady dorosłe. Na burakach pojawiają się w okresie ukazywania się wschodów i wygryzają na powierzchni liścia okrągłe ranki, pozostawiając zwykle dolną skórkę nie uszkodzoną. W miarę wzrostu liść zasycha w miejscu uszkodzonym i tworzy się otwór. Uszkodzenia takie są bardzo niebezpieczne dla młodych roślin, szczególnie gdy panuje pogoda sucha i ciepła. Samice składają jaja do gleby. Wyległe larwy żywią się korzonkami roślin, po czym przepoczwarczają się. Chrząszcze pojawiają się, gdy buraki są już wyrośnięte, toteż w tym okresie nie wyrządzają większych szkód.
Zapobieganie i zwalczanie
Najskuteczniejsze są wszystkie zabiegi przyspieszające wzrost roślin, gdyż starsze rośliny są uszkadzane w mniejszym stopniu. Konieczne jest niszczenie chwastów zarówno na plantacji, jak i w jej otoczeniu. Zabieg chemiczny należy wykonać w momencie pojawienia się chrząszczy, stosując Karbatox zawiesinowy 75 (1,8 kg/ha), Metation E 50 (1 1/ha), Owadofos płynny 50 (1 1/ha), Basudin 25 EC (1,5—2 1/ha), Ripcord 10 EC (0,3 1/ha) do opryskiwania lub Kar- batox pylisty 5 (20 kg/ha) względnie Furadan 5 G (20 kg/ha) lub Counter (15 kg/ha).

Drobnica burakowa

Chrząszcz jest bardzo drobny (długości około 1 mm) i wąski, ciemno- lub jasnobrunatny, z nogami i czułkami czerwonymi. Zimują chrząszcze w resztkach buraków oraz w ściółce sąsiadujących z plantacją miedz i rowów. Wiosną przenoszą się na wschody buraków cukrowych, gromadząc się przeważnie na brzegach pola. Później przemieszczają się w głąb. Chrząszcze wygryzają otwory w części podliścieniowej, najczęściej w pobliżu szyjki korzeniowej. Korzonek może być całkowicie odgryziony, co powoduje obumieranie rośliny. Chrząszcze wygryzają także dziurki w liściach i korzonkach. Objawy zgorzeli są często mylnie przypisywane drobnicy, wskutek czego wyrządzane przez nią szkody są wyolbrzymianej jest ona jednak groźnym szkodnikiem, zwłaszcza na plantacjach obsianych punktowo. W razie licznego wystąpienia chrząszczy duży procent roślin ginie.
Samica składa przeciętnie 20 jaj pojedynczo do gleby, w pobliżu buraków. Wyległe larwy żerują na podziemnych organach roślin, nie wyrządzając większych szkód. W końcu lata pojawiają się młode chrząszcze, które wkrótce chowają się do kryjówek zimowych.
Zapobieganie i zwalczanie
Usuwanie resztek roślin po zbiorze buraków chroni w pewnym stopniu buraki przed drobnicą. Podstawowym jednak sposobem zwalczania jest zabieg chemiczny przy czym można:
1)na krótko przed siewem — po uprzednim zaprawieniu preparatami grzybobójczymi — zaprawić nasiona Zaprawą nasienną GT (0,8 kg/100 kg nasion) lub Seedoxem 80 WP — 6Ó0 g/100 kg nasion;
2)przed siewem nasion rozsypać na polu i głęboko zabronować preparaty Basudin 10 G w ilości 20 kg/ha, Diazinon 10 G (20 kg/ha) lub Dyfonate 10 G (10 kg/ha);
3)wysiać siewnikiem wraz z nasionami buraków preparat Fura- dan 5 G w ilości 20 kg/ha;
4)wprowadzić do gleby za pomocą aplikatora Gandy, tuż za kółkiem ugniatającym nasiona buraków — preparat Dursban 5 G w ilości 20 kg/ha;
5)opryskać całą powierzchnię pola po 3—4 dniach ,od siewu buraków preparatami; Decis 2,5. EC (0,4 1/ha) lub Ripcord 10 EC (0,4 1/ /ha) albo Sherpa 25 EC (0,16 1/ha) czy Sumicidin 20 EC (0,4 1/ha);
6)opryskać plantacje po wzejściu roślin preparatami: Basudin 25
EC (w dawce 2 1/ha), Bi 58 (0,8 1/ha), Nuvacron 40 (0,6 1/ha) w 1000 1 wody.
Wszystkie te sposoby zwalczania są również skuteczne na skoczogonki i larwy koziułek, które niekiedy występują także na plantacjach buraków.

Mszyca burakowa

Mszyce bezskrzydłe są matowe, czarne z zielonym, niebieskim lub brązowym odcieniem, uskrzydlone są na ogół czarnozielone lub czarnobrązowe. Młodsze larwy są jaśniejsze z lekkim odcieniem zielonym. Mszyce zimują w postaci jaj na trzmielinie, kalinie i jaśminowcu. Wiosną wylęgają się w nich mszyce bezskrzydłowe. Tam też rozwija się drugie, a niekiedy i trzecie pokolenie. W ostatnim pokoleniu pojawiają się samice uskrzydlone, które przelatują na buraki, bób, mak, fasolę, groch, ziemniak. Mszyce te dają początek następnym pokoleniom mszyc rozwijającym się w letnich roślinach żywicielskich. Mszyce uskrzydlone przelatują na inne rośliny i plantacje, jesienią zaś — na trzipielinę, kalinę i jaśminowiec, gdzie rodzą się samice składając jaja na pędach tych krzewów. Rozmnażaniu mszyc sprzyja ciepła wiosna i lato o małej ilości opadów. Pogoda chłodna i deszczowa hamuje rozwój mszyc.
Mszyce wysysają soki z roślin, powodując w pierwszym roku wegetacji obumieranie liści, w drugim — kwiatów na nasiennikach, a przy dużej liczebności oraz suszy — całych roślin. Mszyce przenoszą ponadto wirusy powodujące żółtaczkę i mozaikę.
Plantacje nasienne buraka cukrowego należy zakładać w dostatecznie dużej odległości od przemysłowych. Duże znaczenie mają wszystkie zabiegi uprawowe przyspieszające wzrost roślin, starsze bowiem rośliny są odporniejsze na żer szkodników. Należy także odchwaszczać pola, gdyż liczne gatunki chwastów są roślinami żywicielskimi mszyc i sprzyjają ich rozmnażaniu.

Płaszczyniec burakowy

Jest to pluskwiak o ciele długości 3—4 mm, spłaszczonym, szarym. Cechami charakterystycznymi różniącymi płaszczyńca od pokrewnych gatunków są czerwone oczy oraz trzy żeberka na przed-pleczu. Zimują owady dorosłe w ściółce na brzegach lasu, miedzach, w rowach, w pobliżu plantacji buraków, na których żerowały w poprzednim roku. Mniej więcej w drugiej połowie maja przelatują na buraki. Szkodliwość płaszczyńca burakowego polega głównie na przenoszeniu wirusa kędzierzawki płaszczyńcowej. Płaszczyniec występuje w Polsce w niewielkim nasileniu i tylko w północno-zachodniej części kraju. Ponieważ jednak nawet niewielki wzrost liczebności szkodnika może spowodować
Rys. 38. Liść buraka z kolonią mszycy burakowej — a, bezskrzydła samica pokolenia letniego — b
dużą obniżkę plonu korzeni, konieczna jest stała kontrola plantacji w celu ustalenia potrzeby przeprowadzenia zabiegów chemicznych.
Zapobieganie i zwalczanie
Pierwszy zabieg chemiczny należy wykonać po pojawieniu się pierwszych owadów na burakach. Zwalczanie płaszczyńca burakowego regulowane jest w poszczególnych województwach zarządzeniem urzędów wojewódzkich.
Ochronę buraków można rozpocząć już w momencie siewu buraków przez równoczesne wysiewanie siewnikiem preparatu Fura- dan 5 G — w ilości 20 kg/ha.
Do opryskiwania zalecane są preparaty: Owadofos płynny 50 (1 1/ha), Metation E-50 (1 1/ha), Basudin 25 EC (2—2,5 1/ha) lub Nuvacron 40 SCW (0,8—1 1/ha); do opylania — Owadofos pylisty 5 (30 kg/ha). Preparatów pylistych nie należy stosować na rośliny wilgotne.

Mątwik burakowy

Bardzo drobne larwy tego nicienia żyją w korzonkach buraka. Dojrzałe samice mątwika widoczne są na ich powierzchni w postaci białych ziarenek. Ciało zapłodnionej samicy wypełnia się jajami i tworzy cystę. Może ona przetrwać w glebie 5—6 lat. W każdym roku wiosną z części cysty wychodzą larwy, które wnikają do korzonków buraka. Jeżeli nie znajdą w pobliżu roślin żywicielskich (oprócz buraków należą do nich rzepaki i inne gatunki z rodziny krzyżowych), to giną. Są też rośliny zwane „wrogimi” które powodują szybsze wylęganie się larw, lecz nie stanowią ich pokarmu. Już w czerwcu można zaobserwować więdnięcie roślin, szczególnie w gorące dni. Później liście roślin opanowanych przez mątwika nabierają barwy żółtawej, rośliny rosną słabo i najczęściej usychają. Obniżka plonu korzeni zależy od liczby cyst w glebie i waha się od 5 do 50%>.
Zapobieganie i zwalczanie
Na glebie słabo zarażonej przez mątwika należy uprawiać buraki i inne rośliny żywicielskie co’ 4—5 lat, a na silnie zarażonej — co 6—7 lat.
W tym okresie należy wysiewać rośliny „wrogie”, jak lucerna cykoria, żyto, cebula i kukurydza. Rośliny trzeba nawozić szczegolnie intensywnie nawozami potasowymi i fosforowymi. Bardzo* ważnym zabiegiem jest niszczenie chwastów — żywicieli mątwika. Po pracy na polu zarażonym należy oczyścić z ziemi narzędzia i kopyta koni.

Zgorzel liści sercowych i sucha zgnilizna korzeni buraka

Jest to choroba niepasożytnicza, której przyczyną jest brak lub niedostateczna zawartość przyswajalnego boru w glebie. Występuje częściej i w ostrej postaci w latach upalnych i suchych, najczęściej na glebach zasadowych i na glebach lekkich, łatwo przesychających. W razie dużego nasilenia zgorzeli liści sercowych obniżka plonu korzeni i zawartości cukru może być znaczna. Objawy chorobowe, charakterystyczne dla buraków cukrowych i pastewnych, można zaobserwować w miesiącach letnich. Liście sercowe ulegają najpierw lekkiemu skędzierzawieniu i pofałdowaniu. Wzrost roślin jest zahamowany. Na liściach powstają pęknięcia i rozdarcia. W miarę rozwoju choroby następuje brunatnienie i obumieranie liści sercowych, a następnie liści starszych. Później, na górnej części korzeni, tworzą się szarobrunatne plamy z głębokimi spękaniami, a w środku głowy buraka — jamy. Rozwój buraków ćwikłowych ulega wyraźnemu zahamowaniu. Rośliny są karłowate, ze zdrobniałymi liśćmi. Często liście sercowe buraków ćwikłowych obumierają.
Chore korzenie nie nadają się do przechowywania, ponieważ w kopcach ulegają szybko zgniliźnie.
Zapobieganie i zwalczanie
Należy przestrzegać właściwej agrotechniki i stosować prawidłowe nawożenie i uprawę gleby, dla zmagazynowania odpowiedniego zapasu wody. Gleby kwaśne należy zwapnować, nawożąc jednocześnie borem. W rejonach występowania choroby należy przed siewem nawieźć glebę boraksem (20 kg/ha) lub superfosfatem borowanym. W razie niezastosowania boru przedsiewnie można, natychmiast po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby na plantacji, wysiać boraks pogłównie po wymieszaniu go z piaskiem lub podlewać buraki roztworem boraksu (15—20 kg/ha w 1000 1 wody).

Kędzierzawka płaszczyńcowa buraka

Ta choroba wirusowa ma zasięg ograniczony do rejonów występowania płaszczyńca burakowego. W Polsce notowana jest jedynie lokalnie w niektórych okolicach kilku województw, między innymi bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego, poznańskiego, pilskiego, gorzowskiego i zielonogórskiego. Obecnie nie ma większego znaczenia gospodarczego, niemniej jednak na terenach zasiedlonych przez płaszczyńca burakowego istnieje stałe niebezpieczeństwo silniejszego jej wystąpienia. Przy wczesnym i masowym porażeniu buraków cukrowych obniżka plonu może dojść do 40%. Zmniejsza się również zawartość cukru w korzeniach porażonych roślin. Charakterystycznym objawem choroby jest zniekształcenie i pofałdowanie liści oraz rozjaśnienie i szklistość ich unerwienia. Ogonki liściowe porażonych roślin grubieją. Młode liście ulegają silnemu skędzie-rzawieniu, ich ogonki zwijają się do środka, wskutek czego tworzą się charakterystyczne skupienia liści, podobne do główki sałaty. Porażone liście stopniowo żółkną, następnie brunatnieją i obumierają. Na skutek obumierania jednych liści, a wyrastania wciąż nowych głowa buraka staje się stożkowata. Wzrost korzeni chorych roślin ulega zahamowaniu, a cała roślina karłowacieje. Porażone nasienniki nie wydają nasion lub wykształcają ich mniej i gorszej jakości. Wczesne zakażenie np. w czerwcu, i upalne lato z niedoborem opadów zwiększają szkodliwość kędzierzawki płasz-czyńcowej w rejonach jej występowania.
Zapobieganie i zwalczanie
Zaleca się jak najwcześniej usuwać i niszczyć porażone rośliny. Plantacje nasienne buraka należy zakładać jak najdalej od plantacji z siewu i od plantacji szpinaku, zwłaszcza w rejonach występowania płaszczyńca burakowego.
Należy zwalczać płaszczyńca burakowego w tych rejonach, w których w roku poprzednim stwierdzono występowanie kędzierzawki płaszczyńcowej, na sygnał służby ochrony roślin i w ustalonym przez nią terminie. Zaleca się następujące preparaty: Owadofos płynny 50 (1,2 1/ha), Metation E-50 (1,2 1/ha) lub Owadofos pylisty 5 (30 kg/ha). Preparatami pylistymi nie należy opylać roślin mokrych.

Żółtaczka wirusowa buraka

Wiroza ta występuje dość powszechnie na plantacjach buraków* szczególnie w zachodnich rejonach kraju. W razie dużego nasilenia obniża plon korzeni i liści o 20-—30% oraz zmniejsza zawartość cukru w korzeniach; plon nasion może zmniejszyć się o 30—50%. Pierwsze objawy występują, począwszy od lipca, na wierzchołkach najstarszych liści, które przybierają barwę żółtą z odcieniem złocistym lub pomarańczowym. W miarę rozwoju choroby żółknięcie postępuje ku dołowi obejmując prawie cały liść. Zielone pozostają tylko wąskie pasemka tkanki wzdłuż nerwów i niekiedy nasada liścia. Porażone liście są grubsze od zdrowych, pofałdowane, kruche, chrzęszczące przy zgniataniu. Na ich wierzchołkach i brzegach występuje często nekroza. Takie same objawy obserwuje się na nasiennikach buraka. Jeżeli wysadki zostały zakażone w pierwszym roku uprawy, to obumierają przed wydaniem pędu nasiennego lub wykształcają słabe pędy zupełnie płonę albo ze zdrobniałymi kłębkami.
Zapobieganie i zwalczanie
Mszyce, które przenoszą wirus żółtaczki, trzeba zwalczać natychmiast po ich pojawieniu się na plantacjach. Plantacje nasienne buraka, jak również innych roślin, które są porażane przez żółtaczkę wirusową (np. szpinak, bób, bobik), należy zakładać w przepisowej odległości od plantacji buraków z siewu. Na plantacjach przeznaczonych na wysadki i na plantacjach nasiennych należy przeprowadzać ostrą selekcję negatywną, tzn. usuwać i niszczyć zawirusowane rośliny. Należy zwalczać chwasty, wiele z nich bowiem jest żywicielami mszyc przenoszących wirus żółtaczki buraka.